www.kanyai101.go.th
“เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสุขภาพถ้วนหน้า พัฒนาแหล่งน้ำ”

โทรศัพท์

043-652515

49 ม. 3 ตำบลแคนใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

Previous
Next
ผู้บริหารและผู้บริหารส่วนราชการ
นายพิมพา เพชรแสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่
นายสำราญ เวียงนนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่
ค้นหาข้อมูล ข่าวสาร บนเว็บไชต์ อบต.แคนใหญ่
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

-♦- เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสุขภาพถ้วนหน้า พัฒนาแหล่งน้ำ -♦-

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
ข่าวกิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยโรงเก็บก้อนฟาง บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ้านหนองเขวา หมู่ที่ 5 ,บ้านเปลือยน้อย หมู่ที่ 8 ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 23 ราย ซึ่งเกิดความเสียหายจากลมพายุ ในเกิดเหตุวันเดียวกัน คือเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

พิธีมอบประกาศเกียรติบัติให้กับเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขวา จำนวน 40 ราย ตามโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองดง หมู่ที่ 3 เชื่อม บ้านหนองโทน หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ >>
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยโรงเก็บก้อนฟาง บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ้านหนองเขวา หมู่ที่ 5 ,บ้านเปลือยน้อย หมู่ที่ 8 ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 23 ราย ซึ่งเกิดความเสียหายจากลมพายุ ในเกิดเหตุวันเดียวกัน คือเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567
พิธีมอบประกาศเกียรติบัติให้กับเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขวา จำนวน 40 ราย ตามโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566
คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 และชาวบ้านบ้านเหล่า นำขยะรีไซเคิลมาร่วมโครงการฯ โดยมีผู้ประกอบการมารับซื้อ ณ ศาลาประชาคม บ้านเหล่า ม. 9 ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย กิจกรรมคัดแยกขยะต้นทางและการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะตำบลแคนใหญ่ต่อไป
แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
ข้อมูลพื้นฐานด้านสถิติ ตำบล
0
หมู่บ้าน
0
ประชากร
0
แหล่งท่องเที่ยว
0
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
งานสำนักงาน​
ข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อเรา
ลิงค์บริการ อื่นๆ
สายตรงนายก

อบต.แคนใหญ่

ITA

อบต.แคนใหญ่

E-Service

อบต.แคนใหญ่

E-Office

อบต.แคนใหญ่

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจ

คู่มือประชาชน

อบต.แคนใหญ่

ข้อมูลแผนที่

อบต.แคนใหญ่

Facebook

อบต.แคนใหญ่

Line OA

อบต.แคนใหญ่

Facebook

อบต.แคนใหญ่

โรงเรียน

อบต.แคนใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความเต็มที่และเต็มใจ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ รวดเร็ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เราจะมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ดั่งวิสัยทัศน์ที่ว่า
“เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสุขภาพถ้วนหน้า พัฒนาแหล่งน้ำ”
E-Service : ช่องทางการให้บริการสำหรับประชาชนสามารถรับบริการกับองค์การบริการส่วนตำบลแคนใหญ่ ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

ในเขตพื้นที่ อบต.แคนใหญ่

ในเขตพื้นที่ อบต.แคนใหญ่

ในเขตพื้นที่ อบต.แคนใหญ่

ในเขตพื้นที่ อบต.แคนใหญ่

ลิงค์เว็บไชต์หน่วยงานต่างๆ